§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tkaninywroclaw.pl, obsługiwany jest przez Szymona Paszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DRILLING CONTROL Szymon Paszkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 617-212-77-87, REGON 301784840. Adres poczty elektronicznej: sklep@tkaninywroclaw.pl, zwany dalej „Sklepem“ lub „Sprzedawcą“.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (patrz § 1).

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tkaninywroclaw.pl

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres dostawy produktów, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Regulaminie.

§ 5

Składanie zamówienia

1. Sklep nie wymaga zakładania konta w celu złożenia zamówienia. Wymaga jednak podania danych przez Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Składanie zamówienia odbywa sie poprzez dodanie produktu do koszyka. Do koszyka można dodać nieograniczoną ilość produktów. Zarządzanie koszykiem odbywa się przez Klienta w sposób indywidulany. Można przeliczyć wartość zamówienia, dowolnie usuwać i dodawać produkty do koszyka.

3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest do Klienta e-mailem, bądź telefonicznie.

4. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera odpowiedni dla Niego sposób dostawy towarów.

5. Płatność za zakupione towary odbywa się za pomocą płatności online systemem tpay, paypal bądź standardowym przelewem internetowym, na numer rachunku widniejący w § 8.

6. Wysyłka towaru odbywa się w ciągu 3-4 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy. Wysyłki odbywają się w kolejności księgowania przelewów, niezależnie od wielkości zamówienia (czy to 1m czy 50m) sklep i pracownicy nie robią wyjątków i nie przyspieszają wysyłek. Wszyscy obsługiwani są zgodnie z kolejnością.

7. Odbiór osobisty. Ceny internetowe są cenami różnymi od cen w sklepie stacjonarnym. Istnieje możliwość złożenia zamówienia internetowego i jego odbioru osobistego, jednak po wcześniejszym umówieniu się na termin odbioru. Nie kwalifikuje się do odbioru osobistego sytuacja wyjścia ze sklepu i zrobienia zamówienia przez telefon komórkowy (lub inne urządzenie z dostępem do łącza internetowego) a po chwili jego odbiór. Takie zachowania nie są tolerowane i nie kwalifikują się jako zamówienia internetowe czekające na swój odbiór.

8. Koszty wysyłki produktów pokrywane są przez Klienta i są zgodne z cennikiem wysyłek dostępnym na stronie www.tkaninywroclaw.pl

9. Z racji prowadzonego rodzaju sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braków magazynowych. Gdy sytuacja taka będzie miała miejsce przy zamówieniu, Klient jest o tym informowany. W zamian Sprzedawca proponuje produkt najbardziej zbliżony, w tej samej cenie, lub zwrot środków.

10. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za firmy pocztowe lub kurierskie dostarczające produkty. Opóźnienia wynikające z ich organizacji pracy, nie są winą Sprzedawcy.

11. Sprzedawca nie ponosi konsekwencji w przypadku podania niepoprawnych danych przez Klienta. W w/o przypadku z racji podania błędnych danych, koszt kolejnej dostawy ponosi Klient.

12. Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny bądź na życzenie Klienta – faktura VAT.

13. Ceny widniejące na stronie Sprzedawcy są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

§ 6

Zwrot i odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@tkaninywroclaw.pl w tytule wpisując „Odstąpienie od umowy nr... bądź Zwrot zamówienia nr“

7. Po otrzymaniu oświadczenia w formie elektronicznej Sklep w odpowiedzi prosi o wysłanie towarów na adres podany w mailu. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.

8. W oświadczeniu powinny znaleźć się dane klienta, rodzaj zakupionych materiałów, ich ilość, oraz numer rachunku bankowego na które ma zostać zwrócona kwota.

9. Sklep ma 3 dni robocze na sprawdzenie odesłanych produktów.

10. W wypadku gdy stwierdzone zostaną wady produktu, ślady eksploatacji, towar będzie niekompletny bądź będzie posiadał inne ślady wynikające z przetworzenia przez Klienta, Sklep ma prawo odmówić zwrotu kosztów za zakupione produkty.

§ 7

Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Reklamacji będą podlegać tylko produkty, na których nie widać śladów użytkowania. Reklamacji nie podlegają produkty pocięte lub w innej ilości

niż zostały zamówione.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres sklep@tkaninywroclaw.pl

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, fotografie wadliwych produktów, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Reklamację można złożyć 14 dni od daty otrzymania produktów przez Klienta.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. Jeżeli Klient stwierdził brak któregoś z zakupionych produktów, powinien zgłosić to Sprzedawcy w ciągu 48h od otrzymania przesyłki.

10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Krakowska 51-69, 50-424 Wrocław.

11. Koszty wysyłki towaru zostaną zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

12. Z racji specjalistycznej branży, w której działa Sklep, reklamacje nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w przypadku różnic kolorystycznych wynikających z oglądania produktów na różnych monitorach, czy urządzeniach mobilnych. Sklep zastrzega sobie prawo do różnic kolorystycznych z w/o względów.

§ 8

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Tkaniny Wrocław, ul. Krakowska 51-69, 50-424 Wrocław.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tkaninywroclaw.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 663 689 752

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 47 1140 2004 0000 3902 7401 8159 mBank.

5. Płatności w innych walutach niż PLN, należy dokonywać na konto walutowe: IBAN: PL 16 1160 2202 0000 0003 5198 0924, Swift: BIGBPLPW, Bank Millennium S.A.

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach i godzinach Pn - Pt 10.00 - 17.00.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 10

Polityka Ochrony Danych Osobowych (RODO)

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach, które przedstawione zostały poniżej jest firma DRILLING CONTROL Szymon Paszkiewicz z siedzibą w Kotlinie przy ulicy M. Konopnickiej 20/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 617-212-77-87, REGON 301784840.

2. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cele te wymienione są w tabeli ponieżej. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.

Cel

Podstawa prawna

Długość przetwarzania

Założenie konta w serwisie zgodnie z treścią regulaminu.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu przesyłania newslettera.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.

4. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie.

§ 11

Rezygnacja z newslettera

Zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną masz prawo do sprzeciwu (wycofania zgody) na przetwarzanie Twoich danych oraz przesyłanie elektronicznej formy biuletynu. Jeśli chcesz zrezygnować z naszych usług, napisz na adres sklep@tkaninywroclaw.pl w tytule wpisując „Rezygnacja z newslettera”, w dalszej treści podaj swoje dane osobowe, a biuletyn zostanie anulowany.

§ 12

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Sklep www.tkaninywroclaw.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Sklep wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.